Kjøpskontrakt

 

Navn:

 

Født:

 

Kjønn:

 

Fenotype:

 

Genotype:

 

Samboknr:

 

Dette er en kontrakt mellom selger og kjøper av rotteunger fra Navistars Rotteoppdrett. Denne kontrakten er bindende og kjøper forplikter seg til å følge punktene listet under bindende punker. Selger ønsker også å komme til enighet om punktene under ønsker. Denne delen av kontrakten er ikke binende, kun en oppfordring og punkter til diskusjon.

 

Bindende punkter:

 

1: Alle rotter som selges blir solgt som kjæledyr. Det er ønskelig at rottene overholder de fleste krav til rottehold i følge retningslinjene til ntf.

 

2: Rotter som selges skal ikke under noen omstendigheter brukes som reptilfor, i foravl, eller selges som avlsdyr til dyrebutikk.

 

3: Kjøper forplikter seg til å melde fra til avler hvis det oppstår sykdommer eller gemyttendringer, da det er viktig at avleren kjenner til linjene sine. Hvis det inntreffer tilfelle av typen nevnt ovenfor, skal det gis beskjed umiddelbart. Enten via telefon eller via e-post. Avler er også forpliktet til å melde fra til kjøper om evt. tilfeller hos familiemedlemmer av kjøperens rotte.

 

4: Både kjøper og avler er forpliktet til å melde fra om adresseendringer og evt. bytte av telefonnummer.

 

5: Hvis kjøper av en eller annen grunn må kvitte seg med rotten, forbeholder avler seg retten til å bli opplyst om hvor rotten skal omplasseres. – Se punkt 2 og 3 under ønsker.

 

6: Hvis avler får mistanke om at kjøper ikke overholder norsk lov som gjelder for hold av dyr, forbeholder avler seg retten til å kontakte kjøper for å diskutere dette. Dette gjelder hvis dyret blir direkte misshandlet, ikke får mat og vann, ikke får nødvendig medisinsk hjelp eller står i et bur som ikke er tilstrekkelig. Se punkt 1 i ønsker.

 

Ønsker til diskusjon:

 

1: I tilfeller hvor det oppstår en situasjon som beskrevet i punkt 6 under bindende punker, er det selgerens ønske å kunne overta ansvaret for rotta i samarbeid med kjøper.

 

2: Selger ønsker å diskutere muligheten for avtale om å ha førsteretten til å kjøpe rotten tilbake for samme pris som den ble solgt for, hvis kjøper av en eller annen grunn ikke lenger kan ta hånd om rotta og den således skal omplasseres.

 

3: Avler ønsker også å få nødvendige opplysninger (navn, tlf, mail, osv) om hvem rotten skal selges til, dette for å vite hvor i Norge/verden linjene sine er.

 

4: Hvis rotten skal brukes i avl, ønsker avler å konsulteres før parringen inntreffer. Det er altså ikke avlsforbud på rottene, men det er ønskelig å ha en god dialog mellom avler og kjøper, og det er også ønskelig at rådene til NTF følges så godt som mulig.

 

5: Avler vil også gjerne være med på å se om hannen/hunnen som rotten skal parres med er egnet til dette. Dette er for at avler skal kunne ha oversikt over linjene sine.

 

6: Avler vil i situasjoner der hun mener der er riktig fraråde avl på enkelte rotter.

 

7: Avler ønsker i situasjoner å kunne reservere en unge fra evt. kull

 

8: Rotten kan brukes til/på flere kull, men det er ønskelig at hann-/hunnrottene ikke overstrider grensen for hvor mange kull en hann-/hunnrotte skal ha. Det er også ønskelig ved en eventuell parring av denne rotten, at informasjon om et eventuelt rottekull kommer tilbake til selger, i dette tilfelle Navistars Rotteoppdrett. Dette for å sikre linjene og samle informasjon.

 

HVIS KJØPER AV EN ELLER ANNEN GRUNN IKKE KAN/VIL OVERHOLDE PUNKTENE SOM BESKRIVES I ØNSKER, VIL AVLER GJØRE SITT BESTE FOR Å KOMME TIL ENIGHET MED KJØPER.

 

 

Dato & kjøpers navn:-----------------------------------------------------------------------

 

Dato & avlers navn:-------------------------------------------------------------------------

 

KJØPERENS KONTAKT INFO:

 

NAVN:

 

ADR:

 

TLF:

 

MAIL:

 

Enslige unger selges kun til personer med minst en rotte i forveien og hvor ungen skal inngå i en flokk. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør oppdretter sørge for at den nye eieren forstår betydningen av at rotter er flokkdyr. Det skal derfor finnes rotter hos kjøper ved salg.

 

Ungene selges ikke med kullsøsken av motsatt kjønn, med mindre de skal gå i separate flokker. Ved levering skal kjønnene være adskilt, dette for å unngå uønskede kull og innavl.

 

Kjøpere må være fylt 18 år eller ha tillatelse fra foreldre ved kjøp. Hvis en person skal besøke rotteriet, er det viktig å vite om personens rotter har hatt sykdommer, nylig død, utøy og lignende. Unger selges ikke før det er sykdomsfritt hos oppdretter og kjøper.

 

Eventuelle kontrakter er en avtale mellom oppdretter og kjøper.

Oppdretter skal informere kjøperen om forhold som han ha betydning ved videre avl på rottene.

Copyright © All Rights Reserved